My Secrets wordt uitgebaat door Cousin Bettina met zetel te 8930 Menen, Bruggestraat 5, BTW BE 0679.696.816, KBO 0679696816. Deze algemene voorwaarden stellen de rechten en verplichtingen vast van My Secrets en van de gebruikers van My Secrets (hierna ‘de klant’) met betrekking tot de producten en diensten die wij via deze webshop of enige andere website bieden. Voordat u de knop “ik bevestig mijn bestelling” aanklikt, dient u deze algemene voorwaarden en ons privacybeleid zorgvuldig te lezen. Wanneer u gebruik maakt van de website van My Secrets bevestigt u de algemene voorwaarden en het privacybeleid te aanvaarden. Indien u deze voorwaarden niet aanvaardt, plaatst u geen bestelling. Uitsluitend onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op de activiteiten tussen u en My Secrets. Andere voorwaarden gelden enkel wanneer zij door ons schriftelijk zijn aanvaard. My Secrets kan op elk moment de algemene voorwaarden aanpassen. Elke bestelling na de aanpassing veronderstelt dat u deze heeft aanvaard. De algemene voorwaarden kunnen worden aangevuld door andere voorwaarden indien expliciet naar verwezen wordt. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren de huidige algemene voorwaarden.

Sluiten van een overeenkomst

De presentatie van de producten op de website van My Secrets is slechts een vrijblijvende uitnodiging om bij ons te bestellen. Met het versturen van uw
bestelling doet u een bindend aanbod voor het sluiten van een koopovereenkomst. Dit aanbod wordt door ons aanvaard doordat wij de producten leveren. Het staat ons vrij om te beslissen of wij een bestelling al dan niet aanvaarden. Als wij een bestelling niet uitvoeren, delen wij u dit onverwijld mee ( zie punt 3 ). Een voor u bindende bestelling komt pas tot stand wanneer u alle voor de sluiting van de overeenkomst vereiste gegevens heeft ingevoerd, wanneer u heeft bevestigd dat u van de algemene voorwaarden kennis heeft genomen en aanvaardt, wanneer u de knop “ik bevestig mijn bestelling” heeft aangeklikt en wanneer de betaling via de module van onze betalingsprovider succesvol werd afgerond. Dit laatste zal het geval zijn wanneer u door de betalingsprovider wordt doorgestuurd naar onze website. Nadat u uw bestelling heeft geplaatst, ontvangt u per e-mail een automatisch aangemaakte ontvangstbevestiging van u bestelling. Deze ontvangstbevestiging documenteert enkel dat u bestelling bij ons is aangekomen; het is geen aanvaarding van de bestelling en brengt geen verkoopovereenkomst tot stand. De bestelling wordt door ons aanvaard doordat wij de producten leveren. De bestelling wordt geleverd na ontvangst van u betaling. My Secrets heeft het recht om bestellingen te weigeren o.m.:

  • uitputting van de voorraad of het niet langer beschikbaar zijn van eenproduct, ook al staat het genoteerd in de voorraad ( zie punt 3 ).
  • bij ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw van de klant;
  • bij overmacht
  • wanneer kan worden aangenomen dat de klant de intentie heeft om de artikelen zelf opnieuw te verkopen.

Beschikbaarheid van producten

Als wij tijdens de verwerking van u bestelling vast stellen dat één of meerdere door u gekozen producten niet beschikbaar of voorradig zijn, dan kunnen wij u bestelling helaas niet verwerken. Wij behouden ons het recht voor ervoor te kiezen de bestelling in een dergelijk geval gedeeltelijk uit te voeren of geheel te weigeren. U wordt, indien dit het geval is, verwittigd via e-mail. Een overeenkomst over de niet beschikbare producten komt niet tot stand, terugbetaling wordt gegarandeerd.

Levering

Producten worden geleverd op een door de klant aangegeven adres mits betaling van de verzendingskosten. De verzendkosten worden definitief berekend aan het einde van de bestelprocedure, vooraleer u deze afrondt door het aanklikken van de knop “ik bevestig mijn bestelling” en u betaling werd afgehandeld door de betalingsprovider. In het kader van de regels van de koop op afstand zal My Secrets bestellingen tenminste binnen de 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is ( doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar ), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet of gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de klant binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling een bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten te annuleren.

Prijs en Betaling

De prijzen die op het tijdstip van de bestelling zijn aangegeven, zijn van toepassing. My Secrets behoudt zich voor om eventuele fouten (bijv. wegens technische defecten ) recht te zetten. De prijzen van My Secrets zijn geldig zolang ze online zijn en zolang de voorraad strekt. Bij alle prijzen is de BTW inbegrepen. Wij rekenen verzendkosten aan voor iedere levering via de post. De betaling van u bestelling wordt verricht volgens de betalingwijzen die op de website van My Secrets zijn aangeboden en de daar genoemde voorwaarden. Afhankelijk van het resultaat van de controle van u gegevens behouden wij ons het recht voor bepaalde betalingswijzen uit te sluiten. Wij dienen u erop te wijzen dat op grond van uw overeenkomsten met banken en andere kredietinstellingen eventueel bijkomende kosten voor u kunnen ontstaan. Wij opteren voor een veilige betalingsformule. Voor het invoeren van de kaartgegevens zal u daarom doorgestuurd worden naar de module van onze betalingsprovider. De uitwisseling van u gegevens met onze systemen wordt beveiligd via een SSL (secure socket layer )-certificaat. Wij verwijzen ook naar ons privacybeleid.

Eigendomsvoorbehoud

De geleverde goederen blijven onze eigendom tot de volledige betaling van de prijs, inclusief alle kosten en lasten, nalatigheidsinteresten en vergoedingen. Bij niet betaling houden wij ons recht voor de goederen terug te nemen, van rechtswege en op kosten van de klant.

Overmacht

Wij zijn niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet uitvoering van onze verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten onze normale controle, inbegrepen produktieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport of vertragingen in transport, stakingen,lockouts, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, hetzij onszelf, hezij onze leveranciers raken, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.

Klachten

Klachten met betrekking tot zichtbare gebreken dienen door de klant binnen de 48 uur na ontvangst medegedeeld worden aan My Secrets per e-mail op info@mysecrets.be. Klachten met betrekking tot verborgen gebreken dienen door de klant onverwijld, en uiterlijk binnen een termijn van 8 dagen na de ontdekking aan My Secrets worden medegedeeld per e-mail op info@mysecrets.be. Klachten die buiten de onder hier vermelde artikel klachten termijnen worden geformuleerd, brengen in geen geval enige aansprakelijkheid teweeg in hoofde van My Secrets.

Waarborg

Onze waarborg beperkt zich tot de waarborg voor verborgen gebreken en de waarborg in geval van consumentenkoop, beiden voorzien in het burgerlijk wetboek. Wij staan enkel in voor schade die het gevolg is van opzet of grove fout. Wij zijn niet aansprakelijk voor algemene of bijzondere onrechtstreekse schade, van welke aard ook, door de klant geleden.

Toepasselijk recht en geschillen

Uitsluitend Belgisch recht is van toepassing. Alle geschillen aangaande het sluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van de overeenkomst of van de huidige algemene voorwaarden vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de Belgische rechtbanken. Zo één van de huidige voorwaarden nietig verklaard zou worden of niet toepasselijk zou zijn, blijven de overige voorwaarden niettemin volledig van kracht.

Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Om dit recht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring per e-mail op de hoogte stellen van u beslissing de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u het product fysiek in bezit heeft genomen. Om deze termijn na te leven, volstaat het om uw herroeping te verzenden voordat de termijn is verstreken. Onverwijld en uiterlijk binnen 14 dagen nadat wij van uw beslissing in kennis hebben genomen, zullen wij de betaalde prijs exclusief leveringskosten terug betalen per bankoverschrijving op een door u opgegeven belgisch rekeningnummer. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de producten hebben terug gekregen. U dient het product onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u uw beslissing de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, terug te zenden naar My Secrets, Bruggestraat 5, 8930 Menen, Belgie. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. Wij zullen de kosten van het terugzenden niet voor onze rekening nemen. Tijdens de eerste 14 dagen na de levering verwachten wij dat u zorgvuldig omgaat met de producten en de verpakking. U mag de producten enkel in die mate uitpakken of gebruiken als nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden. Indien de kwaliteit van de producten wordt geschaad, behoud My Secrets zich het recht voor om van u een schadevergoeding te eisen voor elke waarde verlies. De teruggestuurde producten moeten voorzien zijn van de originele labels en verpakking.

Privacy

Bij het gebruik van de website my Secrets aanvaard de klant het privacybeleid van My Secrets. Door online via My secrets te bestellen, geeft de klant de ondubbelzinnige toestemming om alle verkregen persoonlijke gegevens op te nemen in een bestand en te gebruiken voor de administratie voor de klantengegevens, het beheer van de bestelling, leveringen en facturen, marketing en publiciteitsdoeleinden. De klant heeft voor alle persoonlijke gegevens te allen tijde het recht op inzage en op wijziging en het recht om zich te verzetten tegen het gebruiken van deze gegevens voor directe marketing doeleinden. Voor meer info over onze privacy klikt u op de knop privacy policy.

Contactgegevens

My Secrets
Bruggestraat 5
8930 menen
BTW: 0679.696.816
Telefoon: 056 19 77 13
info@mysecrets.be